facebook

Trnavská automobilka v roku 2019: prvý elektromobil, prvá „baterkáreň“ a nové produkčné maximum. Darilo sa aj všetkým značkám PSA na Slovensku: Peugeot, Citroën aj Opel.

Trnava, 26. február 2020 – Úspešné spustenie produkcie novej generácie modelu Peugeot 208 s historicky prvým elektromobilom s nulovými emisiami CO2, rozlúčka s doteraz najvyrábanejším vozidlom - prvou generáciou modelu Peugeot 208 - a rozbeh výroby prvej „baterkárne“ v rámci skupiny Groupe PSA boli hlavnými udalosťami trnavskej automobilky Groupe PSA Slovakia v roku 2019.

 

Trnava vlani ôsmy rok po sebe zaznamenala medziročný rast a pokorila nové maximum 371.152 vozidiel vyrobených pre zákazníkov takmer do celého sveta. Oproti 2018 porástla produkcia automobilky o 5,4 %. Z celkového počtu bolo 7.236 vozidiel elektrických, s monogramom e-208. „Baterkáreň“ skompletizovala vlani 10.250 batériových pack-ov. Okrem potreby Trnavy boli vyrobené aj pre model e-DS3 Crossback v Poissy pri Paríži.

 

Značka Peugeot vlani na Slovensku opätovne atakovala rekordné čísla. Bol to druhý najlepší rok v histórii. Celkom bolo predaných 7.338 vozidiel, s trhovým podielom 6,7%, čo znamená piate miesto v predajoch osobných aj úžitkových vozidiel. Pri modeli Peugeot 208 došlo koncom roka 2019 ku generačnej výmene a výsledky v decembri ukázali veľký záujem našich klientov o model vyrábaný v Trnave. Za prvé tri mesiace predaja značka zaznamenala 300 objednávok nového Peugeot 208. V roku 2020 je ponuka doplnená o prvý 100% elektrický elektromobil e-208 s nulovými emisiami CO2.

 

Citroën dosiahol na Slovensku vlani historicky najlepšie predaje za posledných osem rokov. S celkovo 5.457 registrovanými osobnými a úžitkovými vozidlami sa stal ôsmou najpredávanejšou značkou. Citroën rástol vlani rýchlejšie ako celoslovenský trh (2,7%) s 9%-ným medziročným zvýšením. Až o 10% sa zvýšil záujem o osobné modely. Predaj ľahkých úžitkových vozidiel sa značke, napriek celoslovenskému poklesu, podarilo zvýšiť o 4%. K úspechu značky prispieva Citroën C3 z Trnavy, ktorý je s minuloročnými 1.503 vozidlami tretím najpredávanejším modelom na Slovensku.

 

Značka Opel s celkovým predajom 5.026 vozidiel a trhovým podielom 4,6% obsadila v roku 2019 deviatu priečku na trhu. Medzi najúspešnejšie modely v roku 2019 patrili Opel Crossland X, ktorý je s 15,2% trhovým podielom jednotkou v segmente. Medziročne si tak polepšil až o 58%. Vlajková loď značky - Opel Insignia,- si za rok 2019 pripísala 3.miesto vo svojom segmente s trhovým podielom 3,8 %. Koniec roka patril dlho očakávanej novinke Opel Corsa. Tá sa podľa renomovaného nemeckého magazínu Auto Bild stala najlepším služobným autom vo svojej kategórií malých vozidiel.

 

Pokiaľ ide o štruktúru výroby v Trnave, s podielom 63,2% na celkovom počte vlani vyrobených vozidiel bol vlajkovou loďou automobilky úspešný Citroën C3. Z neho k zákazníkom takmer do celého sveta smerovalo celkovo 234.443 vozidiel. Model Citroën C3 sa exkluzívne v Trnave vyrába od septembra 2016 a dodnes má viac ako 30 ocenení od renomovaných hodnotiacich agentúr a novinárskych združení.

 

Z druhého modelu – prvej generácie Peugeot 208 – bolo vlani do septembra, kedy sa Trnava s týmto vozidlom rozlúčila, vyrobených 80.947 vozidiel. To predstavovalo podiel 21,81%. S celkovým počtom 1.275.058 bol objemovo doteraz najvyrábanejším v Trnave. Produkciu za rok 2019 uzatvára nová generácia Peugeot 208, z ktorej sa vlani vyrobilo 55.762 vozidiel. Z toho 7.263 boli elektromobily e-208.

 

Benzínové motory mali na výrobe v Trnave podiel 78%, dieselové 20% a elektrické 2% na celkovej vlaňajšej výrobe. Viac ako 90% minuloročnej produkcie Trnavy smerovalo do štátov EÚ.

 

Kolektívna dohoda s platnosťou na rok 2019 bola podpísaná ešte v decembri 2018 a platiť bude aj na rok 2020. Vďaka nej priemerná mzda výrobných zamestnancov vyplatená v roku 2019 dosiahla 1.291 € pred zdanením (vrátane prémií a príplatkov). Celková priemerná mesačná mzda bez manažmentu dosiahla v roku 2019 výšku 1.632 € pred zdanením (vrátane prémií a príplatkov).

 

Až 179 zamestnancov automobilky dosiahlo v roku 2019 kariérne povýšenie - vďaka individuálnemu výkonu a novým príležitostiam spojeným hlavne s projektom nového modelu. Viac ako 100 zamestnancov trnavskej automobilky sa pritom podieľalo na spúšťaní výroby nového modelu 208 a e-208 už od samého začiatku vo vývojárskom centre Velízy pri Paríži.

 

 

------

 

 

Trnava car factory in 2019: the first electric car, the first "battery-shop" and a new production maximum. All PSA brands in Slovakia: Peugeot, Citroën and Opel were doing well.

 

 

Trnava, .. . February 2020 - Successful start of production of the new generation of the Peugeot 208 with the first-ever zero-CO2 electric car, a farewell to the most produced car to date - the first generation of the Peugeot 208 - and the start of production of the first “battery-atelier” within the Groupe PSA were the main events of Trnava's car manufacturer Groupe PSA Slovakia in 2019.

 

For the eighth consecutive year, Trnava recorded a year-on-year growth and achieved a new maximum of 371.152 vehicles made for customers almost all over the world. Compared to 2018, car production grew by 5,4%. Of the total number 7.236 vehicles were electric, with a monogram e-208. The “battery-atelier” completed 10.250 battery packs last year. In addition to the needs of Trnava, they were also produced for the e-DS3 Crossback in Poissy near Paris.

 

Peugeot brand attacked record numbers again in Slovakia last year. It was the second best year in history. A total of 7.338 vehicles were sold, with a market share of 6,7%, which is fifth in sales in Slovakia of both passenger and commercial vehicles. At the end of 2019, the Peugeot 208 was replaced by the new generation and the results in December showed great interest of our clients in the model produced in Trnava. In the first three months of sales, the brand has received 300 orders for the new Peugeot 208.

 

Citroën has achieved the best sales in Slovakia in the past eight years. With a total of 5.457 registered passenger and commercial vehicles, it has become the eighth best-selling brand. Citroën grew faster than the Slovak market last year (2,7%) with a 9% year-on-year increase. Interest in personal models has increased by up to 10%. Sales of light commercial vehicles, despite the nationwide decline, managed to increase by 4%. Citroën C3 from Trnava contributes to the success of the brand, which is the third best-selling model in Slovakia with 1.503 vehicles last year.

 

In 2019, the Opel brand, with a total of 5.026 vehicles and a market share of 4,6%, ranked ninth in the market. Among the most successful models in 2019 was the Opel Crossland X, which with 15,2% market share is the first in the segment. Thus, the year-on-year improved by up to 58%. Opel Insignia, the flagship brand, took third place in its segment in 2019 with a market share of 3,8%. The end of the year belonged to the long-awaited new Opel Corsa. According to the renowned German magazine Auto Bild, it has become the best company car in its category of small vehicles.

 

Regarding the production structure in Trnava, with a share of 63,2% of the total number of vehicles produced last year, the flagship of the automaker was the successful Citroën C3. A total of 234.443 vehicles were directed to customers from all over the world. The Citroën C3 has been produced exclusively in Trnava since September 2016 and has received more than 30 awards from reputable rating agencies and journalist associations.

 

The second model - the first generation of the Peugeot 208 - produced 80.947 vehicles last September, when Trnava said goodbye to this vehicle. This represented last year a 21,81% share. With a total number of 1.275.058 it was the most produced in Trnava so far. Production for 2019 closes the new generation Peugeot 208, from which last year produced 55.762 vehicles. Of which 7.263 were e-208 electric vehicles.

 

Petrol engines accounted for 78% of the production in Trnava, 20% for diesel, and 2% for electric production of last year's production. More than 90% of last year's Trnava production went to EU countries.

 

The collective agreement with effect from 2019 was signed in December 2018 and will continue to apply for 2020. Thanks to this, the average wage of production employees paid in 2019 reached € 1,291 before tax (including bonuses and surcharges). The total average monthly wage without management reached € 1,632 before tax (including bonuses and bonuses) in 2019.

 

Up to 179 employees achieved a career advancement in 2019 - thanks to individual performance and new opportunities associated mainly with a new project. At the same time, more than 100 employees of the Trnava automaker participated in the launch of production of the new model 208 and e-208 from the very beginning in the development center of Velízy near Paris.