facebook

Technológie

Negatívny vplyv výroby automobilov na životné prostredie sa nedá úplne eliminovať, snažíme sa ho však minimalizovať. Lakovňa je z pohľadu vplyvov na životné prostredie najdôležitejším výrobným procesom a ako taká spadá pod zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania. Je hlavným zdrojom emisií prchavých organických látok (VOC) do ovzdušia, odpadových vôd a  nebezpečných odpadov.

Aby sme tieto vplyvy obmedzili, používame v Trnave vodou riediteľné farby. Súčasťou lakovne je tiež fyzikálno-chemická čistiareň odpadových vôd, ktorá čistí odpadovú vodu z procesu povrchových úprav a z lakovacieho procesu a ťažké kovy z týchto vôd sú tu vyzrážané vo forme kalu.

V biologickej čistiarni odpadových vôd, ktorá je v areáli výrobného centra sa čistia splaškové a priemyselné odpadové vody. Kal z čistenia odpadovej vody sa ďalej zhodnocuje.

Medzi hlavné indikátory environmentálnej účinnosti podniku patria: spotreba vody, spotreba energií, emisie prchavých organických látok (VOC) a produkcia odpadov. Každý z týchto indikátorov je riadený a v prípade odchýlok od cieľov sa stanovujú akčné plány na zlepšenie stavu.

Zavedené šetriace opatrenia v oblasti spotreby vody a inštalácia BAT technológie v lakovni nám umožnili znížiť spotrebu vody od roku 2007 o 40 % na súčasných 0,93 m3/auto. Vhodnými opatreniami v oblasti hospodárenia s energiami zavedenými v celom podniku sme znížili spotrebu energií na súčasných 592 kWh/vozidlo. Patríme k energeticky najmenej náročnému podniku v skupine PSA.