facebook

Technológie

Negatívny vplyv výroby automobilov na životné prostredie sa nedá úplne eliminovať, snažíme sa ho však minimalizovať. Lakovňa je z pohľadu vplyvov na životné prostredie najdôležitejším výrobným procesom a ako taká spadá pod zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania. Je hlavným zdrojom emisií prchavých organických látok (VOC) do ovzdušia, odpadových vôd a nebezpečných odpadov.

Aby sme tieto vplyvy obmedzili, používame v Trnave prevažne vodou riediteľné farby. Súčasťou lakovne je tiež fyzikálno-chemická čistiareň odpadových vôd, ktorá čistí odpadovú vodu z procesu povrchových úprav a z lakovacieho procesu. Ťažké kovy z týchto vôd sú tu vyzrážané vo forme kalu.

V biologickej čistiarni odpadových vôd, ktorá je v areáli výrobného centra sa čistia splaškové a priemyselné odpadové vody. Kal z čistenia odpadovej vody sa ďalej zhodnocuje.

Zavedené šetriace opatrenia v oblasti spotreby vody a inštalácia BAT technológie v lakovni nám umožnili znížiť spotrebu vody na súčasných 0,94 m3/auto čo nás radi v rámci skupiny PSA Groupe medzi závody s najnižšou spotrebou vody na vyrobené vozidlo. Vhodnými opatreniami v oblasti hospodárenia s energiami zavedenými v celom podniku sme znížili spotrebu energií na súčasných 470 kWh/vozidlo. Sme energeticky najmenej náročný podnikov v skupine PSA Groupe v prepočte na jedno vyrobené vozidlo. V oblasti produkcie emisií prchavých organických látok dosahujeme hodnotu pod 20g/m2, čo nás radi medzi prvé 3 najlepšie závody.