facebook

Odpadové hospodárstvo

Naše hlavné ciele v oblasti odpadového hospodárstva  sú nasledovné :

Triedenie odpadov pri zdroji

 •  zavedením operatívnych auditov po prevádzkach sme dosiahli zlepšenie v triedení odpadov priamo pri zdroji. V roku 2018 sme dosahovali úspešnosť triedenie 96 %

Znižovanie množstva odpadu a zamedzenie vzniku nového

 •  počas roku sme neevidovali vznik nového typu odpadu
 •  znížili sme množstvo vyprodukovaného odpadu na úroveň 14,7 kg/auto
  • Takmer polovicu všetkých vyprodukovaných odpadov tvoria odpady z obalov (kartón, drevo a plasty). Nebezpečné odpady, prevažne z lakovne, tvoria tretinu všetkých odpadov.
  • Prioritou pri nakladaní s odpadmi je ich materiálové resp. energetické zhodnotenie.
  • Materiálovo sú zhodnocované takmer všetky odpady z obalov, znečistené oleje a  rozpúšťadlá, kaly z biologickej čistiarne odpadových vôd a biologicky rozložiteľný odpad. Všetky odpady s dostatočnou výhrevnosťou ako sú kaly z lakovne, znečistené absorbenty, zmiešané obaly a pod. sú zhodnocované energeticky.

Zhodnocovanie odpadov

 •  91 % celkového odpadu vyprodukovaného v závode sme dokázali zhodnotiť energeticky alebo materiálovo.

Zvyšovanie enviro povedomia zamestnancov a ext. spoločnosti

 •  Zavedený systém školení na zvyšovanie environmentálneho povedomia jednak novoprijatých ale aj pravidelné preškoľovanie existujúcich zamestnancov
 •  Environmentálna spolupráca s ext. spoločnosťami, ktoré pôsobia v areáli závodu alebo v blízkom okolí formou dohody „enviro záväzok„

Komunikácia s oddeleniami

 •  pravidelne stretnutia s enviro zástupcami jednotlivých prevádzok, kde si vymieňame skúsenosti a koordinujeme spoločné akcieIntenzívna spolupráca s našimi dodávateľmi služieb v oblasti odpadového hospodárstva a výmena skúseností s francúzskymi závodmi skupiny Groupe PSA nám umožňuje neustále znižovať produkciu odpadov. Práve toto je pre nás oblasť neustáleho zlepšovania.