facebook

Environmentálna a energetická politika

Environmentálna a energetická  politika

Trnavská automobilka sa zaviazala k stratégii trvalo udržateľného rozvoja, aby minimalizovala svoj vplyv na životné prostredie a znížila spotrebu energií.

Princípy našej politiky ochrany životného prostredia a hospodárenia s energiami sú zhrnuté v anšej politike Green Factory a sú nasledovné:

  • Rešpektovanie právnych a iných požiadaviek
  • Ochrana a prevencia znečisťovania všetkých zložiek životného prostredia
  • Riadenie emisií do ovzdušia
  • Riadenie celkového množstva produkovaných odpadov a zvyšovanie podielu ich zhodnocovania. Rešpektovanie záväzku nezneškodňovať odpady z výrobného procesu skládkovaním
  • Riadenie spotreby elektrickej energie, zemného plynu, stlačeného vzduchu a vody s cieľom obmedziť ich spotrebu iba na nevyhnutné množstvo
  • Využitie všetkých možností na zlepšenie životného prostredia a zníženia spotreby energií, najmä počas zavádzania nových priemyselných projektov
  • Zapojenie  a zvyšovanie povedomia personálu, vrátane zamestnancov externých spoločností pri rešpektovaní  pravidiel závodu  a v súlade s cieľom neustáleho zlepšovania nášho environmentálneho správania a hospodárenia s energiami
  • Na všetkých úrovniach zabezpečiť záväzok neustáleho zlepšovania Systému environmentálneho manažmentu a environmentálnej výkonnosti.

Záväzky našej environmentálnej a energetickej politiky sa premietajú do dlhodobých a krátkodobých cieľov, schválených vedením závodu, a komunikujú sa zamestnancom trnavskej automobilky, ako aj zamestnancom externých organizácií vykonávajúcich svoju činnosť v areáli výrobného centra.