facebook

PSA Kuchári - súťaž o víkend v Paríži

No kto by nechcel cestovať lietadlom na jeden víkend do Paríža. Desiate výročie výroby v trnavskej automobilke aj predstavenie nového modelu Citroën C3 sme tento rok oslávili s našimi zamestnancami, našimi obchodnými partnermi, novinármi. Na záver výnimočného roka Vás chceme obdariť.

 

Stačí, že po vzhliadnutí priloženého videa „PSA kuchári“ do komentára pod status napíšete, ktorý „kuchár“, z ktorej prevádzky sa Vám najviac páčil. Na Vaše komentáre čakáme do pondelka 20. decembra 20h12. Následne vylosujeme troch šťastlivcov: 3. cena je najnovší model trnavskej automobilky Citroën C3 na víkend s jednou plnou nádržou; 2. cenou bude bicykel značky Peugeot; a hlavnou 1. cenou je víkendový pobyt v Paríži na 2 noci v 3* hoteli pre dve osoby s polpenziou.

 

Máte chuť súťažiť? Zapojiť sa môže každý, kto spĺňa podmienky súťaže.

 

 ___________________________________________________________________________________________

 

Štatút súťaže k promo akcii videa „Kuchári PSA“

Do súťaže sa môže zapojiť ktorákoľvek fyzická osoba, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, je staršia ako 18 rokov, splní a súhlasí s podmienkami tejto súťaže.

Účastník sa do súťaže zapojí cez sociálnu sieť Facebook. Podmienkou je byť fanúšikom Facebook stránky PSA Groupe Slovakia (PSA Peugeot Citroën Slovakia), to znamená, že jej dá svoj „lajk“, na ktorej súťaž prebieha a napísať do komentára pod statusom s videom, že ktorý kuchár sa Vám vo videu páčil, alebo Vás zaujal najviac (napísať podľa minutáže videa – napríklad: „Najviac to pristane kuchárke v minúte 2:11“, alebo: „Výborná je partia kuchárov v minúte 0:47“, alebo: „Najviac sa mi páči kuchár v minúte 1:07“).

 

Z vašich komentárov vylosujeme troch šťastlivcov, ktorí získajú od nás zaujímavé ceny, ktoré sú uvedené nižšie.

 

Účastník súťaže berie na vedomie, že pri využívaní sociálnej siete Facebook v súvislosti so súťažou sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo v rozpore s dobrými mravmi a nesmie uskutočňovať žiadne úkony, ktorými by bránil alebo sa snažil brániť v zúčastnení sa v súťaži ďalším osobám, alebo ktorými by ohrozoval súťaž alebo by súťaž narúšal. Účastník súťaže nesmie obťažovať ostatných účastníkov súťaže.

Účastník súťaže, ktorý získa niektorú z výhier uvedených v tomto Štatúte, zároveň súhlasí s tým, aby Organizátor súťaže zverejnil a sprístupnil verejnosti jeho meno tak, ako ho má uvedené na svojom FB konte.

Účastník súťaže sa zaväzuje, že svojím konaním, napríklad v komentároch pod statusom, nebude znevažovať, zosmiešňovať alebo akýmkoľvek spôsobom poškodzovať záujmy Organizátora súťaže, jeho dobré meno a nesmie propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k Organizátorovi súťaže.

V prípade porušenia tejto podmienky je Organizátor súťaže oprávnený účastníka súťaže zo súťaže vylúčiť. Každý účastník súťaže v plnom rozsahu objektívne zodpovedá za úkony v súvislosti so súťažou alebo používaním sociálnej siete Facebook.

Účastník súťaže nemá právny nárok na výmenu ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou.

Účastníci súťaže vyjadrujú svoj bezvýhradný a bezpodmienečný súhlas s obsahom tohto Štatútu.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo túto súťaž odvolať, prerušiť, odložiť alebo ukončiť bez odovzdania ceny účastníkovi súťaže.

Ceny z výhry podliehajú zdaneniu podľa platnej legislatívy.

Výherca je povinný uhradiť daň z výhry podľa zákona o dani z príjmov fyzických osôb.

Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v akcii (predovšetkým funkčnosť siete FACEBOOK)

Súťaž bude ukončená v utorok 20.12. o 20h12, 2016. To je posledný okamih, kedy záujemcovia o súťaž môžu napísať svoj komentár a ich komentár, v prípade splnenie hore-uvedených podmienok,  bude braný do vylosovania cien.

Na konci súťaže sa z účastníkov náhodne vyžrebujú traja, ktorí získajú ceny. Vylosovanie súťaže prebehne za účasti notára vo štvrtok 22. decembra o 15h00 v priamom prenose prostredníctvom konta PSA Groupe Slovakia (PSA Peugeot Citroën Slovakia)na sociálnej sieti Facebook.

Výhercovia budú kontaktovaní organizátorom cez sociálnu sieť Facebook najneskôr 23. decembra do 12.00 CET. (organizátor bude kontaktovať výhercu správou na jeho FB konto a vyzve ho, aby poskytol na seba kontakt, prostredníctvom ktorého mu je najlepšie komunikovať s organizátorom o odovzdaní ceny, napríklad a) tel. číslo, b) e-mailovú adresu, alebo c) prostredníctvom FB aplikácie; výherca si môže vybrať, akým spôsobom chce byť informovaný). 

V prípade, že ocenené osoby nedajú k dispozícii kontakt nevyhnutný na odovzdanie cien najneskôr do štvrtka 5.januára 12h00, cena v prospech vylosovaného výhercu prepadá a prebehne dodatočné kolo losovania v pondelok 9. januára.

Organizátor odovzdá ceny oceneným neodkladne po nadobudnutí potrebného kontaktu na ocenených. Cenu je možné vyzdvihnúť si po dohode s organizátorom súťaže kedykoľvek do 30. júna 2017.

 

ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Organizátorom súťaže je PCA Slovakia, s.r.o., Automobilová ulica 1,

917 01 Trnava, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka: 14325/T, IČO: 36 256 013

IČ DPH: SK 20 217 466 17

TERMÍN UKONČENIA SÚŤAŽE

Súťaž sa oficiálne ukončí dňa 20. 12. 2016 o 20:12 CET. Výhercu ceny vyžrebujeme dňa 22. decembra 2016 o 15h00 v živom prenose prostredníctvom FB konta PSA Groupe Slovakia (PSA Peugeot Citroën Slovakia), ktorého následne budeme kontaktovať a taktiež ho uverejníme na našej Facebook stránke.

MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

Miestom konania súťaže je sociálna sieť Facebook.

CENY

Po splnení podmienok súťaže má šancu účastník získať:

  1. víkendový pobyt v Paríži na 2 noci v 3* hoteli pre dve osoby s polpenziou
  2. bicykel značky Peugeot
  3. najnovší model trnavskej automobilky Citroën C3 na víkend s jednou plnou nádržou

Táto súťaž nie je sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti FACEBOOK.

Fakturačné údaje:

Business name/Obchodné meno

PCA Slovakia, s.r.o.

                                                                      

Place / Sídlo

Automobilová ulica 1

 

917 01  Trnava

 

Identification No / IČO

36 256 013

 

Identification No/ VAT

SK 20 217 466 17

 

banka VUB SKK : 1765860955/0200

https://www.youtube.com/watch?v=DYcVAiJ9d6k