facebook

Informácie pre zamestnancov. Aktualizácia 28.5.2020

SLK

Milé kolegyne, kolegovia, po dobrých správach posledných z týždňov máme dnes v našej automobilke v Trnave ďalšiu. Od soboty 6.júna pribudne k doterajším trom pracovným zmenám, aj zmena víkendová. Je to aj vďaka Vašej disciplíne pri dodržiavaní hygienických opatrení.

 

Prvá víkendová pracovná zmena, po vynútenom zastavení výroby z dôvodu koronakrízy, začne na všetkých prevádzkach v sobotu ráno 6.júna o 6h00 ráno a naplánovaná je v trvaní 12 hodín, teda do 18h00 (výnimkou je Lisovňa – od 6h00 do 16h10). Nedeľná zmena 7.júna bude od 18h00 a do 6h00 v pondelok ráno (výnimkou je Lisovňa od 19h50 do 6h00).

 

Pred začiatkom každej zmeny je vyhradených 15 min. na dezinfekciu šatní. V čase od 5h45 do 6h00 a od 17h45 do 18h00 musia byť preto vždy šatne voľné. Ide nám o vaše zdravie, preto vás žiadame, aby ste opustili šatňu najneskôr 15 min pred začiatkom zmeny. Ak je to možné, príďte do práce priamo v pracovnom odeve. Za porozumenie vopred ďakujeme!

 

Týmto sa, ako prvá automobilka na Slovensku, postupne vraciame k štandardnému režimu práce ako bol pred koronakrízou. Obdobie, ktoré nás čaká si však bude vyžadovať väčšiu flexibilitu.

 

Všetky detaily a výnimky v režime výroby nájdete v oficiálnom pracovnom kalendári. O režime práce podporných útvarov budú zamestnancov informovať ich nadriadení.

 

Pri vstupe do závodu kontrolujeme telesnú teplotu a Vami vyplnený záznam o sledovaní zdravotného stavu za 14 posledných dní.

 

Stravu si budete môcť objednať až v prvý deň v práci na nasledujúci deň.

 

Želáme všetkým hlavne veľa zdravia! Spolu to zvládneme!

 

 

ENG

Dear colleagues, after the good news of the last few weeks, we have another one from our car factory in Trnava today. From Saturday, June 6, we will to existing three working shifts add as well a weekend shift. It is also thanks to your discipline in observing hygiene measures.

 

The first weekend work shift, after the forced cessation of production due to the corona-crisis, will start at all ateliers Saturday morning, June 6, at 6:00 am and is scheduled to last 12 hours, ie until 6:00 pm (except Stamping shop - from 6:00 am to 4:10 pm). Sunday change will be from 6pm till 6am on Monday morning (except Stamping shop from 7h50 pm to 6:00 am).

 

Thus, as the first carmaker in Slovakia, we are gradually returning to the standard mode of work as it was before the coronary-crisis. However, the period that awaits us will require more flexibility.

 

Note please, that 15 minutes are reserved before the start of each cshift to disinfect changing rooms. Therefore, the changing rooms must always be free between 5:45 and 6:00 and between 17:45 and 18:00. We care about your health, so we ask that you leave the changing room no later than 15 minutes before the shift begins. If possible, come to work directly in work clothes. Thank you in advance for your understanding!

 

All details and exceptions in the production mode can be found in the official work calendar. Employees will inform their superiors about the work regime of support departments.

 

Upon entering the factory, we check the body temperature and the record of health protocol filled in by you for the last 14 days.

 

You will not be able to order food until the first day of work the next day.

 

We wish everyone good health! We can do it together!


SRB

Drage koleginice, kolege,

nakon dobrih vesti u prethodnim nedeljama, danas imamo u našoj fabrici automobila u Trnavi ponovo dobru vest. Od subote 6. juna će se priključiti dosadašnjim radnim smenama i vikend smena. To je i zahvaljujući Vašoj disciplini usled poštovanja higijenskih mera.

 

Prva vikend radna smena, nakon primorane obustave proizvodnje zbog koronakrize, će početi u svim pogonima u subotu 6. juna ujutru u 6,00h a prema planu trajaće 12 sati, dakle do 18,00h (izuzetak je Lisovnja - od 6,00h do 16,10h). U nedelju 7. juna će smena početi od 18,00h a trajaće do ponedeljka ujutru do 6,00h (izuzetak je Lisovnja - od 19,50h do 6,00h).

 

Pre početka svake smene 15min je odvojeno za dezinfekciju svlačionica.

Iz tog razloga od 5,45h do 6,00h i od 17,45h do 18,00h svlačionice moraju biti uvek slobodne. Reč je o Vašem zdravlju, zato Vas molimo da napustite svlačionice najkasnije 15min pre početka smene. Ukoliko je moguće, dodjite na posao odmah u radnoj odeći. Unapred hvala na razumevanju!

 

Na osnovu ovoga, kao prva fabrika automobila u Slovačkoj se postepeno vraćamo standardnom režimu rada kao pre koronakrize. Period koji nas čeka će zahtevati veću fleksibilnost.

 

Sve detalje i izuzetke u režimu proizvodnje možete pronaći u oficijalnom radnom kalendaru. O režimu rada na odeljenju podrške zaposlene će informisati njihovi nadredjeni.

 

Pri ulasku u fabriku kontrolišemo telesnu temperaturu i Vaš popunjen formular o praćenju zdravstvenog stanja za poslednjih 14 dana.

 

Hranu ćete moći da naručite tek prvi dan na poslu za sledeći dan.

 

Svima želimo pre svega mnogo zdravlja! Zajedno ćemo to savladati!

 

 

UKR

Шановні колеги, після добрих новин останніх тижнів у нас сьогодні автозавод в Трнаві має ще одну. З суботи, 6 червня розпочне роботу зміна вихідних днів. Це завдяки вашій дисципліні в дотриманні гігієнічних заходів.

 

Перша робоча зміна у вихідні дні, після вимушеного припинення виробництва через коронавірус, розпочнеться на всіх виробничих цехах в суботу зранку, 6 червня, о 6:00 ранку і запланована на 12 годин, тобто до 18:00 (за винятком Пресу - з 6:00 до 16:00). Зміна в неділю 7 червня відбудеться з 18:00 та 6:00 ранку в понеділок (за винятком Пресу з 7:00 до 6:00 ранку).

 

Перед початком кожної зміни зарезервовано 15 хвилин для дезінфекції роздягалень. Тому роздягальні завжди повинні бути вільними між 5:45 та 6:00 та між 17:45 та 18:00. Ми дбаємо про ваше здоров'я, тому просимо вас залишити роздягальню не пізніше ніж за 15 хвилин до початку змін. По можливості приходьте на роботу безпосередньо в робочому одязі. Заздалегідь дякуємо за розуміння!

 

Таким чином, як перший виробник автомобілів у Словаччині, ми поступово повертаємось до стандартного режиму роботи, як це було до коронавірусу. Однак період, який нас чекає, вимагатиме більшої гнучкості.

 

Всі деталі та винятки у виробничому режимі можна знайти в офіційному календарі роботи. Керівники інформуватимуть своїх працівників про режим роботи відділів підтримки.

 

Вступаючи до заводу, ми перевіряємо температуру тіла та запис моніторингу здоров’я, заповнений вами за останні 14 днів.

 

Замовити їжу наступний робочий день, ви зможете в перший робочий день.

 

Бажаємо всім міцного здоров’я! Ми можемо це зробити разом!

Trnava, 28.5.2020

-----

Postupné a bezpečné spúšťanie výroby v automobilke Groupe PSA Slovakia

v kontexte obnovenia obchodných aktivít

 • posilnené zdravotné opatrenia boli aplikované ešte pred opätovným začatím výroby s dobrovoľnou účasťou zamestnancov a konzultované s odbormi
 • realizovaný bol audit, ktorý je garanciou úplnej implementácie prísnych hygienických opatrení v 100% všetkých výrobných, obchodných aj vývojových kapacitách skupiny
 • postupné a bezpečné obnovenie výroby v kontexte postupného rozbehu predaja

 

Trnava, 4. mája 2020 – „Ochrana našich zamestnancov a ochrana spoločnosti sú dve nehmotné zásady riadenia našich aktivít. Rozšírený štandard hygienických opatrení ponúka našim zamestnancom vysokú úroveň ochrany a je prvým kritériom pre reštart výroby. Keďže produkcia je závislá od oživenia obchodnej činnosti, ktorá je naším druhým kritériom, postupne a v bezpečných podmienkach pristupujeme k obnoveniu systému výroby automobilov pre našich zákazníkov. Týmito dvomi kritériami sa budeme riadiť v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch,“ povedal Yann Vincent, viceprezident Groupe PSA.

 

„Počas vynúteného zastavenia produkcie v trnavskej automobilke sme implementovali posilnené sanitárne opatrenia. Tento štandard bol zostavený v spolupráci so Zdravotnou službou a konzultovaný s odbormi. Vďaka tomuto kolektívnemu úsiliu, ktoré bolo potvrdené externým auditom, budeme už tento týždeň krok za krokom realizovať niektoré prípravné práce. Ich cieľom je, aby sme mohli opätovne rozbehnúť produkciu a pokračovať vo výrobe úspešných modelov Peugeot 208, jeho elektrickej verzie e-208 a modelu Citroën C3. O detailoch ďalšieho vývoja budeme informovať 7. mája,“ hovorí zástupca generálneho riaditeľa a riaditeľ výroby Martin Dzama.

 

Od začiatku krízy spôsobenej ochorením Covid-19 bola prioritou Groupe PSA ochrana jej zamestnancov a zachovanie budúcnosti spoločnosti. Výrobné centrá Groupe PSA aj počas zastavenia produkcie implementujú štandard posilnených sanitárnych opatrení vo výrobe, administratíve, výskume, vývoji a predajnej sieti. Tento štandard, zostavený v spolupráci so Zdravotnou službou a odbormi bol predmetom dôsledného auditu. Okrem toho interní „audítori protokolu“ budú zodpovedať za každodenné overenie uplatňovania prísnych zdravotníckych opatrení a vykonávanie nápravných opatrení, ak je to potrebné.

 

Postupné spustenie prípravných prác a výroby za prísnych hygienických opatrení sa uskutoční v najbližších týždňoch. Prvá vlna čiastočného otvárania závodov a realizácie prípravných prác začne v dňoch medzi 4. a 11. májom (od 11.mája vo Francúzsku), berúc do úvahy situáciu na trhu (návrat k bežnému životu, znovuotvorenie predajní áut a dopyt po jednotlivých modeloch).  

 

Týmto postupným a zodpovedným prístupom Groupe PSA chráni tak svojich zamestnancov ako i klientov a zároveň zabezpečuje udržateľnosť svojho podnikania.

 

Zavedené opatrenia:

 • ak je to možné, uprednostňovanie individuálnej dopravy, ak sa vozí v aute viac kolegov, alebo v prípade hromadnej dopravy treba dodržiavať pokyny (obmedzený počet cestujúcich, nastupovanie cez zadné dvere)
 • meranie teploty na vstupe do závodu a samo-pozorovanie symptómov
 • poskytnutie rúšok a dezinfekčných gélov
 • nosenie okuliarov a rúšok v areáli automobilky
 • rešpektovanie vzdialeností medzi ľuďmi v rámci celej automobilky vrátane oddychových, či fajčiarskych zón,...
 • nechávanie otvorených dverí (okrem protipožiarnych), aby sme sa vyhli potrebe chytania kľučiek
 • časté čistenie nástrojov a pracovného miesta
 • čakacia doba v prípade akýchkoľvek dielov, ktoré nie sú zhotovené v závode PSA
 • prispôsobenie pracovného času, aby nedochádzalo k stretu pracovníkov pri výmene zmien

-----

Trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia je pripravená na reštart, a to vďaka implementácii posilnených zdravotných opatrení a podpore odborov

 

• v trnavskej automobilke boli plne implementované všetky prísne zdravotné opatrenia

• vedenie automobilky a sociálni partneri sú presvedčení, že týmito opatreniami bola dosiahnutá vysoká úroveň ochrany zamestnancov na pracovisku a splnenie noriem

• odbory trnavskej automobilky schválili implementáciu zdravotných opatrení na obnovenie činnosti, prospievajúcich k udržateľnosti závodu

 

Trnava, 14. apríla 2020 – Od začiatku krízy spôsobenej ochorením Covid-19 bola prioritou Groupe PSA ochrana jej zamestnancov a zachovanie budúcnosti spoločnosti. Trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia zostáva aj počas vynúteného zastavenia produkcie „aktívna“ a implementuje štandard posilnených sanitárnych opatrení. Tento štandard, zostavený v spolupráci so zdravotníkmi, so zapojením odborových organizácií, bol v plnom rozsahu nielen zavedený, ale aj auditovaný s cieľom preveriť jeho dôkladnú implementáciu. Automobilka v Trnave pritom dosiahla najvyšší stupeň výsledku, úroveň päť.

 

Tento sanitárny štandard pozostáva z viac ako 100 opatrení pokrývajúcich všetky oblasti spoločnosti na priemyselnej, administratívnej, výskumnej, vývojovej a obchodnej úrovni. Pre priemyselné prevádzky vyžaduje okrem vlastného sledovania zdravotného stavu zamestnancov doma aj povinnú kontrolu teploty pri ich príchode do práce, nosenie ochranných okuliarov, nosenie rúšok a zabezpečenie distribúcie dvoch kusov rúšok denne pre každého zamestnanca, rešpektovanie bezpečných vzdialeností medzi ľuďmi rozmiestnením viditeľných značiek na chodníkoch a podlahách, udržiavanie všetkých dverí (okrem protipožiarnych) v otvorenej pozícii pre zabránenie kontaktu rúk s kľučkami, zvýšenú frekvencia čistenia náradia a pracovných postov, zavedenie čakacej doby po dodaní dielov od dodávateľov (v režime bez dotyku rúk), nastavenie správneho času výmeny pracovných zmien, aby sa ľudia nestretávali...

 

Zástupcovia odborov, vedenie závodu a pracovná zdravotnícka služba po vzájomných konzultáciách a obhliadke terénu dospeli k záveru, že prijaté opatrenia pre ochranu zdravia umožňujú obnovenie výroby.

 

Dátum obnovenia výroby nebol v tejto fáze zatiaľ stanovený. Do úvahy budú pritom brané zmeny možností predaja a prevádzkových kapacít, ktoré sú limitované rozhodnutiami príslušných autorít.

 

----------

V trnavskej automobilke platia od posledného víkendu ďalšie nové hygienické opatrenia pre pohyb v závode, ktorých cieľom je ochrana zamestnancov pred šírením koronavírusu. Mnohé z aplikovaných opatrení sú nad rámec tých, ktoré prijal Ústredný krízový štáb zriadený vládou SR.

Už vstup do areálu automobilky ja zabezpečený tak, aby sa zamestnanec nemusel dotknúť konštrukcie turniketov. Viditeľnými značkami na zemi sú vyznačené dvojmetrové rozstupy v prípade čakania na kontrolu pred vstupom. Každému zamestnancovi je bezkontaktným teplomerom zmeraná teplota a preukázať sa musí formulárom so záznamom merania teplôt a sledovania svojho zdravotného stavu v dňoch zastavenia výroby.

V areáli výrobného centra platí okrem všeobecne povinného nosenia ochranného rúška aj povinnosť nosiť priehľadné ochranné okuliare, vrátane zamestnancov administratívy. Dvere sú všade otvorené tak, aby sa zamestnanec nemusel dotknúť žiadnej kľučky, či dverí. Výnimkou je zámka na dverách šatne, ktorá je však dezinfikovaná. Pravidelne sú dezinfikované pracovné posty a pracovné nástroje. Vo zvýšenej frekvencii sú dezinfikované predovšetkým toalety. Každý zamestnanec nepoužívajúci pri práci rukavice má inštrukciu si raz za hodinu dezinfikovať ruky. Prevádzka jedálne, automatov na pochutiny a kávu je odstavená.

Nový štandard prísnych hygienických pravidiel bol zamestnancom distribuovaný cez nadriadených a komunikačnými kanálmi internej komunikácie.

----------

V Trnave 18.3. 2020    12:00

V trnavskej automobilke Groupe PSA Slovakia pristúpime k zastaveniu produkcie vo štvrtok ráno od 6h00, pričom zastavanie výroby je naplánované do piatku 27.marca.

 

V samotnej trnavskej automobilke zatiaľ potvrdený prípad Koronavírusu nemáme. Všetky opatrenia, ktoré robíme, majú preventívny charakter.

 

Stále však pokračujeme v aplikácii opatrení na ochranu zdravia zamestnancov. V utorok 17. marca ráno, sme distribuovali ochranné hygienické rúška celoplošne pre každú kolegyňu a kolegu.

 

Prakticky tri posledné týždne sa denno-denne venujeme Koronavírusu ako hlavnej téme.

Priebežne aplikujeme prísne preventívne hygienické opatrenia, aby sme predovšetkým chránili zamestnancov.

Veľmi pozorne sledujeme situáciu. Spolupracujeme s vládou a zástupca automobilky bol prizvaný na krízový štáb mesta Trnava.

 

Výber konkrétnych opatrení, ktoré boli doteraz v Trnave prijímané:

- zriadenie špeciálneho „newslettera“, ktorým denne pripomíname zamestnancom nutnosť dodržiavania základných hygienických pravidiel: umývanie rúk, zákaz podávanie rúk, vyhýbanie sa blízkemu kontaktu na menej ako jeden meter...

- prakticky už od 24.februára u nás platí povinná 14-dňová karanténa pri príchode zamestnancov zo zahraničia – najprv to bol zoznam citlivých štátov, neskôr všeobecne

- rušenie všetkých služobných ciest do zahraničia

- zákaz všetkých návštev v automobilke

- zvýšenie frekvencie upratovania a dezinfekcie spoločných priestorov a sociálnych zariadení

- inštalácia dávkovačov dezinfekčných gélov do vstupov výroby, administratívy a jedálne

- v jedálni platili dodnes prísne hygienické opatrenia (napr. špeciálny rozvrh stravovania - redukcia počtu stravníkov pre dodržanie odstupu 1 metra, zrušenie prenosných dochucovadiel, ako je soľnička, distribútor kečupu, zrušenie šalátového baru kde ľudia používali spoločné naberačky a podobne)

- od utorka 17. marca je podniková kantína úplne zavretá, aby nedochádzalo ku koncentrácii zamestnancov na jednom mieste

- zatvorenie bufetu

- zvýšenie počtu zamestnancov na home–office

- oddelenie šoférov kamiónov od zamestnancov PSA a zákaz ich vstupu do priestorov PSA

- dezinfekcia nástrojov a zariadení používaných vo výrobe (uťahovačky, manipulátory…)

- porady sú úplne zrušené, organizujeme ich len virtuálnou, elektronickou formou

- presne rovnaké pravidlá musia dodržiavať aj dodávatelia, ktorí majú svojich zamestnancov v areáli závodu