facebook

Technológie

zivotne prostredie - technologie

Vplyv výroby na životné prostredie a spotreba energií sa nedá úplne eliminovať, snažíme sa ich však minimalizovať. Lakovňa je z pohľadu vplyvov na životné prostredie a spotrebu energií najdôležitejším výrobným úsekom a ako taká spadá pod zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania. Je hlavným zdrojom emisií prchavých organických látok (VOC) do ovzdušia, odpadových vôd, nebezpečných odpadov a najväčším spotrebiteľom energií.

Aby sme tieto vplyvy obmedzili, používame v Trnave vodou riediteľné farby. Súčasťou lakovne je tiež fyzikálno-chemická čistiareň odpadových vôd, ktorá čistí vodu z lakovacieho procesu a ťažké kovy sú tu vyzrážané vo forme kalu.

V biologickej čistiarni odpadových vôd, ktorá je v areáli výrobného centra, sa čistia splaškové, priemyselné a už predčistené vody z fyzikálno-chemickej čistiarne. Odpad z čistenia vody je vo forme kalu, ktorý sa ďalej zhodnocuje kompostovaním. 

Najskôr bolo každé vozidlo pred cestou k svojmu budúcemu majiteľovi ošetrené ochranným voskom, ktorý potom predajcovia zmývali. Aby sme znížili spotrebu vody a ostatných energií, v roku 2009 sme zrušili voskovaciu kabínu a povrch vozidiel chránime pri transporte fóliou.