facebook

Odpadové hospodárstvo

Základnými princípmi odpadového hospodárstva aplikovanými vo výrobnom centre je prevencia vzniku odpadov, dôsledné triedenie odpadov priamo na mieste ich vzniku a rešpektovanie interných pravidiel pri triedení odpadov. Ročné množstvo vyprodukovaných odpadov priamo súvisí s počtom vyrobených automobilov. Ukazovateľom environmentálneho správania závodu je množstvo odpadov pripadajúcich na jeden vyrobený automobil (kg/auto). Tento ukazovateľ zároveň umožňuje porovnávať environmentálne správanie ostatných výrobcov vozidiel.

Zavedené opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a jasné pravidlá na ich triedenie sa prejavili v znížení tvorby odpadov a vo zvýšení podielu zhodnocovaných odpadov. Za posledných päť rokov sa produkcia odpadov znížila o 30 %. Prioritou pri nakladaní s odpadmi je ich materiálové, respektíve energetické zhodnotenie. Materiálovo sú zhodnocované takmer všetky odpady z obalov, znečistené oleje a rozpúšťadlá, kaly z biologickej čistiarne odpadových vôd a biologicky rozložiteľný odpad. Všetky odpady s dostatočnou výhrevnosťou ako sú kaly z lakovne, znečistené absorbenty, zmiešané obaly a pod. sú zhodnocované energeticky.

Životné prostredie

Ciele a kooperácia

Intenzívna spolupráca s našimi dodávateľmi služieb v oblasti odpadového hospodárstva a výmena skúseností s francúzskymi závodmi skupiny PSA nám umožňujú neustále znižovať podiel zneškodňovaných odpadov. Veľmi perspektívne sa tiež javí spolupráca s niektorými našimi dodávateľmi pri opätovnom použití „odpadov“ ako sú tmely z lakovne alebo plastové zátky a štuple z montáže. Obrovský potenciál sa tiež skrýva v náhrade súčasne používaných obalových materiálov (kartón, drevo, plastové fólie) vratnými obalmi.

Produkcia odpadov

2010 2011 2012 2013 2014  2015 2016
Odpady kg/auto 18,6 16,8 16,0 14,3 13,2 11,4 12.4

Aktuálny cieľ na rok 2017

  • v oblasti odpadového hospodárstva produkovať menej ako 12,5 kg odpadov na vyrobený automobil