facebook

Odpadové hospodárstvo

Základnými princípmi odpadového hospodárstva aplikovanými vo výrobnom centre je prevencia vzniku odpadov, dôsledné triedenie odpadov priamo na mieste ich vzniku a rešpektovanie interných pravidiel pri triedení odpadov. Ročné množstvo vyprodukovaných odpadov priamo súvisí s počtom vyrobených automobilov. Ukazovateľom environmentálneho správania závodu je množstvo odpadov pripadajúcich na jeden vyrobený automobil (kg/auto). Tento ukazovateľ zároveň umožňuje porovnávať environmentálne správanie ostatných výrobcov vozidiel.

. Prioritou pri nakladaní s odpadmi je ich materiálové, respektíve energetické zhodnotenie. Materiálovo sú zhodnocované takmer všetky odpady z obalov, .

Životné prostredie

Ciele a kooperácia

Intenzívna spolupráca s našimi dodávateľmi služieb v oblasti odpadového hospodárstva a výmena skúseností s francúzskymi závodmi skupiny PSA nám umožňujú neustále znižovať podiel zneškodňovaných odpadov.

Aktuálny cieľ na rok 2019

  • v oblasti odpadového hospodárstva produkovať menej ako 12,5 kg odpadov na vyrobený automobil