facebook

Environmentálna a energetická politika

Environmentálna a energetická  politika

Závod Groupe PSA Slovakia je certifikovaný podľa normy ISO 14 001 od decembra 2007. V spoločnosti sa usilujeme neustále napredovať vo svojom záväzku chrániť naše životné prostredie a čo najúspornejšie hospodáriť s energiami. Záväzky environmentálnej a energetickej politiky automobilového závodu sú premietnuté do dlhodobých a krátkodobých cieľov.             

 

Naše záväzky                                                                  

Rešpektovanie právnych požiadaviek

 • Kontrola zhody našich zariadení a aktív.

Prevencia pred znečisťovaním

 • Ochrana vody, ovzdušia a pôdy.

Sústavné zlepšovanie nášho environmentálneho správania a hospodárenia s energiami

 • Znižovanie celkovej produkcie odpadov ;  triedenie odpadov už pri ich vzniku;
 • Riadenie spotreby elektrickej energie, zemného plynu, stlačeného vzduchu a vody;
 • Začlenenie problematiky životného prostredia do priemyselných projektov a výroby vozidiel od samého začiatku.

Zapojenie každého človeka v automobilke

 • Školenia a zvyšovanie povedomia zamestnancov závodu a zamestnancov externých spoločností na všetkých úrovniach

  Prehlásenie generálneho riaditeľa

  Záväzky vedenia spoločnosti PSA Peugeot Citroën Slovakia v oblasti ochrany životného prostredia a hospodárenia s energiami

  Skupina PSA Peugeot Citroën sa zaviazala k stratégii trvalo udržateľného rozvoja, aby minimalizovala svoj vplyv na životné prostredie a znížila spotrebu energií. Náš automobilový závod chce procesom sústavného zlepšovania zvýšiť svoje environmentálne správanie a zlepšiť hospodárenie s energiami súčasne garantujúc dodržiavanie právnych a iných požiadaviek, zavádzaním najlepších praktík.

  Princípy našej politiky ochrany životného prostredia a hospodárenia s energiami sú:

  • Rešpektovanie právnych a iných požiadaviek.
  • Prevencia znečisťovania všetkých zložiek životného prostredia:
   - Riadenie emisií do ovzdušia
   - Riadenie celkového množstva produkovaných odpadov,
  • Riadenie spotreby elektrickej energie, zemného plynu, stlačeného vzduchu a vody s cieľom obmedziť ich spotrebu iba na nevyhnutné množstvo.
  • Využitie všetkých možností na ochranu životného prostredia a zníženia spotreby energií, najmä počas zavádzania nových priemyselných projektov.
  • Zapojenie  a zvyšovanie povedomia všetkých ľudí, vrátane zamestnancov externých spoločností v rešpektovaní pravidiel závodu  a v súlade s cieľom neustáleho zlepšovania nášho environmentálneho správania a hospodárenia s energiami.

  Spolu s riaditeľmi jednotlivých prevádzok a zamestnancami sa zaväzujem podporovať a uplatňovať politiku a zabezpečiť dostupnosť potrebných zdrojov a informácii na dosiahnutie našich cieľov a  tak, aby bola trnavská automobilka závodom, ktorý v maximálnej miere dbá o ochranu životného prostredia.

  Stéphane Bonhommeau, generálny riaditeľ