facebook

Environmentálna a energetická politika

Environmentálna politika

Environmentálna a energetická  politika

Závod PSA Peugeot Citroën Slovakia je certifikovaný podľa normy ISO 14 001 od decembra 2007 a podľa normy IDO 50 001 od mája 2013. V spoločnosti sa usilujeme neustále napredovať vo svojom záväzku chrániť naše životné prostredie a čo najúspornejšie hospodáriť s energiami. Záväzky environmentálnej a energetickej politiky automobilového závodu sú premietnuté do dlhodobých a krátkodobých cieľov.             

 Životné prostredie

Naše záväzky

Rešpektovanie právnych požiadaviek

 • Kontrola zhody našich zariadení a aktív.

Prevencia pred znečisťovaním

 • Ochrana vody, ovzdušia a pôdy.

Sústavné zlepšovanie nášho environmentálneho správania a hospodárenia s energiami

 • Znižovanie celkovej produkcie odpadov a najmä žiadne odpady nezneškodňujeme
  na skládkach;  triedenie odpadov už pri ich vzniku;
 • Riadenie spotreby elektrickej energie, zemného plynu, stlačeného vzduchu a vody;
 • Začlenenie problematiky životného prostredia do priemyselných projektov a výroby vozidiel od samého začiatku.

Zapojenie každého človeka v automobilke

 • Školenia a zvyšovanie povedomia zamestnancov závodu a zamestnancov externých spoločností na všetkých úrovniach

ENV/ENE Politika

Prehlásenie generálneho riaditeľa

Záväzky vedenia spoločnosti PSA Peugeot Citroën Slovakia v oblasti ochrany životného prostredia a hospodárenia s energiami

Skupina PSA Peugeot Citroën sa zaviazala k stratégii trvalo udržateľného rozvoja, aby minimalizovala svoj vplyv na životné prostredie a znížila spotrebu energií. Náš automobilový závod chce procesom sústavného zlepšovania zvýšiť svoje environmentálne správanie a zlepšiť hospodárenie s energiami súčasne garantujúc dodržiavanie právnych a iných požiadaviek, zavádzaním najlepších praktík.

Princípy našej politiky ochrany životného prostredia a hospodárenia s energiami sú:

 • Rešpektovanie právnych a iných požiadaviek
 • Prevencia znečisťovania všetkých zložiek životného prostredia.
  • Riadenie emisií do ovzdušia
  • Zníženie celkového množstva produkovaných odpadov, najmä rešpektovanie záväzku nezneškodňovať odpady skládkovaním a zvýšenie podielu zhodnocovania odpadov.
 • Riadenie spotreby všetkých energií s cieľom obmedziť ich spotrebu iba na nevyhnutné množstvo.
 • Využitie všetkých možností na ochranu životného prostredia a zníženia spotreby energií, najmä pri zavádzaní nových priemyselných projektov.
 • Zapojenie a zvyšovanie povedomia všetkých ľudí, vrátane zamestnancov externých spoločností v rešpektovaní pravidiel závodu a v súlade s cieľom neustáleho zlepšovania nášho environmentálneho správania a hospodárenia s energiami.

Zaväzujem sa podporovať a uplatňovať túto environmentálnu a energetickú politiku spolu so všetkými zamestnancami a riaditeľmi prevádzok, zabezpečiť dostupnosť potrebných zdrojov a informácií na dosiahnutie našich cieľov, aby bola trnavská automobilka závodom, ktorý v maximálnej možnej miere dbá o ochranu životného prostredia.

Rémi Girardon, generálny riaditeľ


Cerifikáty ISO 14001 a ISO 50001: