facebook

Informácie pre zamestnancov. Aktualizácia 05. 11. 2021

Zmena spôsobu informovania zamestnancov o výrobe v automobilke

5. novembra 2021

SLK

Výroba v našej trnavskej automobilke už viac ako mesiac, od 2. októbra, pokračuje plynule a bez prerušenia, rešpektujúc publikovaný Pracovný kalendár. Je to vďaka obratnosti a výkonu našich kolegov na logistike, ktorým sa v spolupráci s našou centrálou darí zabezpečovať potrebné diely.

Napriek tomu, že situácia je stále neistá a dodávky dielov pre výrobu sú nestabilné:

oddnes platí prioritne obsah Pracovného kalendára, ktorý publikujeme vždy v piatok s platnosťou pre celý nasledujúci týždeň

Zamestnanci už nemusia sledovať pravidelné potvrdzovanie výroby prostredníctvom tzv. Zelenej linky (bezplatná telefónna linka, Facebook, web a upozornenie cez notifikáciu v aplikácii Live´In).

v prípade opätovných komplikácií vydáme Flash výroby o znovu aktivovaní Zelenej linky, pre informovanie o prípadnom zrušení, alebo potvrdení pracovných zmien

Ďakujeme vám za pochopenie a trpezlivosť!

ENG

Production at our Trnava car plant has been going smoothly and without interruption for more than a month now, since 2nd October, respecting the published Work Calendar. This is thanks to the agility and performance of our colleagues in logistics, who, in cooperation with our headquarters, manage to provide the necessary parts.

Despite the fact that the situation is still uncertain and the supply of parts for production is unstable:

the Working Calendar, which we publish on Fridays, has a priority and is valid for the following week

Employees no longer have to follow regular confirmations of production through Green line (free telephone line, Facebook, web and notification via notification in the Live´In application).

-          in case of repeated complications, we issue a Flash production about the reactivation of Green Line, to inform about possible cancellation or confirmation of work shifts

Thank you for your understanding and patience!

 

SRB

Proizvodnja u našoj Trnavskoj fabrici automobila već više od mesec dana tačnije od 2. oktobra teče nesmetano i bez prekida, poštujući objavljeni kalendar rada. To je zahvaljujući spretnosti i učinku naših kolega u logistici, koji u saradnji sa našom centralom uspevaju da obezbede potrebne delove.

Uprkos činjenici da je situacija i dalje neizvesna i da je snabdevanje delovima za proizvodnju nestabilno:

sadržaj Radnog kalendara, koji objavljujemo uvek petkom, od danas važi za celu sledeću nedelju

Zaposleni više ne moraju redovno da prate obaveštenja o potvrdi proizvodnje putem tzv Zelene linije (besplatne telefonske linije, Facebooka, weba i obaveštenja putem aplikacije Live´In).

u slučaju ponovljenih komplikacija, izdaćemo Flash produkciju o ponovnom aktiviranju Zelene linije, putem koje ćemo ponovo obaveštavati o mogućem otkazivanju ili potvrdi proizvodnje na smenama

Hvala vam na razumevanju i strpljenju!

 

RUS

Производство на нашем автомобильном заводе в Трнаве идет бесперебойно и без остановки уже более месяца, начиная со 2 октября, в соответствии с опубликованным рабочим календарем. Это стало возможным благодаря ловкости и эффективности наших коллег по логистике, которым в сотрудничестве с нашим штабом центрального управления удается предоставить необходимые детали.

Несмотря на то, что ситуация до сих пор неопределенная и поставки деталей на производство нестабильны:

с сегодняшнего дня содержание Рабочего календаря, который мы всегда публикуем по пятницам, действительно в течение всей следующей недели

Сотрудникам больше не нужно следить за регулярным подтверждением работы производства через, так называемую, Зеленую линию (бесплатная телефонная линия, Facebook, Интернет и уведомление через уведомление в приложении Live´In).

в случае повторных осложнений мы выпустим Flash-продакшн о реактивации Зеленой линии, проинформируем о возможной отмене или подтверждении изменений в работе

Спасибо за понимание и терпение!