facebook
O nás

Etický kódex

eticky kodex

 

Skupina Groupe PSA sa rozvíja na základe hodnôt, ktoré rešpektujú jej manažéri ako aj všetci zamestnanci. Tieto hodnoty zdôrazňuje aj ambícia zodpovedného rozvoja, ktorá je súčasťou Vízie skupiny.

Ambícia zodpovedného rozvoja sa odráža v kolektívnych záväzkoch Skupiny voči jednotlivým zúčastneným stranám: zákazníkom, zamestnancom, akcionárom, dodávateľom, spoločnosti ako takej.

Záväzky zodpovedného rozvoja sú formalizované prostredníctvom interných politík a medzinárodných dohôd; zásadne ovplyvňujú činnosť Skupiny. Zakladajú sa najmä na zodpovednosti voči spoločnosti či životnému prostrediu, týkajú sa aj zodpovednosti v oblasti kvality, finančných informácií a komunikácie.

Aby Skupina dosiahla svoje ciele, je nevyhnutné, aby každý zamestnanec dodržiaval etické pravidlá správania sa, zákony, rešpektoval osoby, životné prostredie, zákazníkov a podnik.

Dodržiavanie zákonov

Pravidlo č. 1: Dodržiavanie zákonov a ďalších právnych predpisov

Každý zamestnanec Skupiny sa podriaďuje zákonom a ďalším právnym predpisom krajiny, v ktorej pracuje. Dbá na to, aby sa oboznámil so zákonnými ustanoveniami týkajúcimi sa jeho pracovnej činnosti.

Najmä:

  • nepoužíva žiadne antikonkurenčné praktiky: (kartelové) dohody, zneužitie dominantného postavenia, zneužitie ekonomickej závislosti, atď.;
  • vyvaruje sa akýchkoľvek korupčných praktík: neprijíma ani neposkytuje úplatky alebo zvýhodnené platobné podmienky, neposkytuje neoprávnené výhody žiadnemu verejnému činiteľovi alebo súkromnej osobe;
  • v dcérskych spoločnostiach Skupiny dbá na prijatie náležitých opatrení proti praniu špinavých peňazí;
  • dodržiava medzinárodné aj miestne daňové a colné predpisy;
  • dodržiava zákony a ďalšie právne prepisy týkajúce sa spoločnosti, životného prostredia alebo zabezpečujúce ochranu spotrebiteľov.

Pravidlo č. 2: Predchádzanie zneužívaniu informácií v obchodnom styku

Každý zamestnanec, ktorý má prístup k nejakej dôvernej informácií, chráni jej dôvernosť. Dôverná informácia je konkrétna informácia týkajúca sa Skupiny alebo akejkoľvek inej spoločnosti, ktorá by mohla mať výrazný vplyv na kurz akcií spoločnosti Peugeot S.A. alebo akejkoľvek inej spoločnosti, ak by bola zverejnená. Táto informácia sa môže týkať významných udalostí, môže mať finančný, ale aj strategický, technický alebo iný charakter. 

Každý zamestnanec sa zaväzuje, že nepoužije takúto informáciu pre osobné účely a najmä nie za účelom kúpy alebo predaja (alebo navádzania tretích osôb na kúpu alebo predaj) príslušných akcií, až kým takáto informácia nebude zverejnená.

Pravidlo č. 3: Pravdivosť účtovných údajov, informácií a ukazovateľov 

Každý zamestnanec, ktorý v rámci svojej funkcie zaznamenáva alebo necháva zaznamenávať účtovné alebo finančné údaje, počíta a odovzdáva štatistické údaje alebo spravuje a rozširuje informácie v akejkoľvek inej forme, sa zaväzuje poskytovať len spoľahlivé a pravdivé

informácie. Najmä náklady a výnosy zistené v každej časti podniku musia byť verným obrazom činnosti a musia byť postupované ďalej v súlade s platnými zásadami účtovníctva a s riadiacimi normami vypracovanými Skupinou.

Rešpekt voči osobám a životnému prostrediu

Pravidlo č. 4: Dodržiavanie základných ľudských práv

Každý zamestnanec prispieva k plneniu záväzkov Skupiny v oblasti dodržiavania základných ľudských práv. Zaväzuje sa najmä, že nebude využívať detskú prácu ani žiadnu formu nútenej práce a že umožní slobodu združovania a zastupovania. V rámci svojej zodpovednosti dbá, aby sa tieto práva dodržiavali a od svojich partnerov alebo dodávateľov vyžaduje, aby mali rovnakú úroveň požiadaviek.

Pravidlo č. 5: Dodržiavanie predpisov na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci

Každý zamestnanec pozná, dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie platných bezpečnostných predpisov, v súlade s požiadavkami Systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Skupiny. Osobitnú pozornosť venuje pracovným podmienkam a pohode všetkých osôb prítomných v závodoch Skupiny. V rámci prevencie sa každý musí riadiť tromi zásadami správania:

  • príkladnosť, t.j. uplatňovanie bezpečnostných predpisov na seba samého a nekompromisné vyžadovanie ich aplikovania u iných;
  • bdelosť s neustálou ostražitosťou, nekompromisné zisťovanie rizík a ich následné riadenie;
  • reaktivita, t.j. vyžadovanie, aby každá riziková situácia bola bezodkladne riešená.

Pravidlo č. 6: Ohľad na životné prostredie

Každý zamestnanec pri výkone svojej práce prispieva kúsiliu a záväzkom Skupiny v oblasti životného prostredia. Dodržiava pravidlá Skupiny v oblasti ochrany prírodných zdrojov a hospodárenia s odpadmi. Zabezpečuje, aby partneri alebo dodávatelia Skupiny dodržiavali požiadavky na rovnakej úrovni.

Pravidlo č. 7: Zákaz diskriminácie, sexuálneho obťažovania, neúctivého správania a rešpektovanie súkromného života

Každý zamestnanec pristupuje s úctou k členom svojho tímu, ostatným zamestnancom Skupiny a všeobecne ku každej osobe, s ktorou udržiava pracovné styky. Rešpektuje ich súkromný život a zaväzuje sa nerozširovať informácie, s ktorými sa môže oboznámiť náhodne alebo z dôvodu svojej činnosti. Každý riadiaci pracovník dbá na rešpektovanie súkromnej sféry svojich podriadených. Každý zamestnanec dbá, aby vylúčil akúkoľvek diskrimináciu kvôli veku, pohlaviu, pôvodu, rodinnému stavu, sexuálnej orientácii, mravom, genetickým vlastnostiam, skutočnej alebo predpokladanej etnickej príslušnosti, národnosti, rase, fyzickému vzhľadu, postihnutiu, zdravotnému stavu, tehotenstvu, priezvisku, politickým názorom, náboženskému presvedčeniu a odborovej činnosti. 

Rešpekt voči zákazníkovi

Pravidlo č. 8: Dodržiavanie požiadaviek v súvislosti s bezpečnosťou a kvalitou výrobkov

Každý zamestnanec pri výkone svojej práce pomáha zabezpečovať pre zákazníkov Skupiny kvalitné výrobky a služby, so zárukou vysokej úrovne bezpečnosti, spoľahlivosti a ohľaduplnosti k životnému prostrediu vsúlade s požiadavkami Politiky všeobecnej bezpečnosti výrobku Skupiny. Starostlivo dodržiava najmä všetky štandardy na predchádzanie, zisťovanie a nápravu akýchkoľvek nedostatkov v oblasti bezpečnosti.

Pravidlo č. 9: Pravdivosť informácií poskytovaných spotrebiteľom

Každý zamestnanec dbá, aby zákazníkom a spotrebiteľom poskytoval také informácie o vlastnostiach výrobkov a služieb Skupiny, ktoré nie sú zavádzajúce. Toto pravidlo platí najmä pri komunikácii v rámci reklamya v obchodnom styku.

Pravidlo č. 10: Dôvernosť údajov o zákazníkoch

Každý zamestnanec sa zaväzuje nerozširovať ani nevyužívať súkromné údaje týkajúce sa zákazníkov alebo budúcich zákazníkov, ku ktorým sa môže dostať pri výkone svojej práce, na iné účely, než na aké zákazníci alebo budúci zákazníci dali súhlas. Dbá, aby údaje o zákazníkoch boli spracovávané v súlade s platnou legislatívou a aby bola zaručená bezpečnosť informácií a rešpekt k jednotlivcovi.

Rešpektovanie podniku

Pravidlo č. 11: Transparentnosť vzťahov s konkurentom, zákazníkom alebo dodávateľom

Každý zamestnanec sa vyhýba akémukoľvek konfliktu záujmov. Takáto situácia vzniká, keď zamestnanec, niekto z jeho príbuzných alebo blízkych by mohol mať osobný prospech z transakcie vykonanej v mene niektorej spoločnosti Skupiny, najmä so zákazníkmi alebo dodávateľmi. Každý zamestnanec sa vyvaruje najmä akéhokoľvek nadobudnutia účasti u niektorého dodávateľa alebo zákazníka; výnimkou je kúpa akcií kótovaných na burze v rámci riadenia portfólia cenných papierov pri dodržaní predpisov brániacich využitiu dôverných informácií. Pri výbere dodávateľov zamestnanec dodržiava jasne výberové postupy a objektívne kritériá. Počas rokovaní s dodávateľmi dáva prednosť záujmom Skupiny, pričom dodržiava zákony a spravodlivosť. 

Pravidlo č. 12: Obmedzovanie darov a pozvaní

Každý zamestnanec dodržiava zásadu čestnosti a lojálnosti vo svojich vzťahoch so zákazníkmi a s dodávateľmi. Je zakázané priamo či nepriamo požadovať akékoľvek dary. Odmietne akýkoľvek dar, ktorého hodnota presiahne bežné zvyklosti alebo ktorý by spôsobil stratu jeho nezávislosti.

Akýkoľvek dar, ktorého hodnota presiahne 30 € môže byť prijatý len so súhlasom priameho nadriadeného. Zamestnanec pravidelne informuje svojho nadriadeného o prijatých daroch.

Toto pravidlo platí aj vtedy, ak ide o akékoľvek pozvania na semináre alebo cesty, ktoré nemožno zdôvodniť pracovnými dôvodmi.

Pravidlo č. 13: Využívanie a ochrana majetku spoločnosti

Každý zamestnanec zodpovedá za správne využívanie majetku a zdrojov spoločnosti, ktoré musia neustále slúžiť len na pracovné účely. Tieto aktíva používa v rámci svojej náplne práce, v súlade s pravidlami a postupmi platnými v rámci podniku. Zamestnanec vykoná všetky opatrenia na to, aby zabránil ich poškodeniu, krádeži alebo nepovolenému použitiu tretími osobami. Zaväzuje sa chrániť Skupinu pred rizikami podvodu alebo sprenevery majetku zavedením potrebných kontrol v rámci svojej zodpovednosti. Každý zamestnanec Skupiny dbá na to, aby svoje postavenie alebo autoritu nevyužíval na získanie osobitných práv alebo výhod.

Pravidlo č. 14: Dôvernosť informácií

Každý zamestnanec, podľa pravidiel a postupov platných v podniku, prijme všetky potrebné opatrenia na ochranu dôvernosti obchodných informácií, ktoré má k dispozícii. Tieto informácie sa môžu týkať nových projektov vozidiel, strategických, výrobných, finančných či personálnych údajov alebo všeobecne akýchkoľvek informácií, ktorých zverejnenie môže byť v rozpore so záujmami Skupiny.

Pravidlo č. 15: Reprezentovanie spoločnosti

Každý zamestnanec je nositeľom imidžu Skupiny a jej značiek. Zaväzuje sa, že sa bude vyhýbať akémukoľvek znevažovaniu Skupiny, jej stratégie, jej riadiacich pracovníkov a jej výrobkov.

Počas podujatí, konferencií a seminárov, na ktorých zastupuje podnik, dbá na to, aby sa správal v súlade s hodnotami Skupiny. Pri prezentáciách Skupiny alebo jej aktivít poskytuje informácie, ktoré sú v súlade so skutočnosťou,pričom rešpektuje požadovanú dôvernosť a zabezpečuje propagáciu imidžu spoločnosti.

Pravidlo č. 16: Nezasahovanie do politických aktivít

Každý zamestnanec, ktorý vykonáva politickú činnosť, koná tak ako súkromná osoba, mimo miesta výkonu práce a pracovného času. Pokiaľ sa v rámci svojich aktivít zmieni o svojom vzťahu k Skupine, je povinný dať jasne najavo, že Skupinu v žiadnom smere nereprezentuje. Skupina neprispieva na financovanie politických strán.