facebook

Trnavský PSA Peugeot Citroën Slovakia začal produkovať biomasu

27.12.2012

Trnavská automobilka PSA Peugeot Citroën Slovakia v spolupráci s Centrom výskumu rastlinnej výroby (CVRV) Piešťany spustila na jeseň 2012 projekt produkcie biomasy pre bioenergetické využitie. Potenciál zelenej biomasy trávnatých a ďatelinovo-trávnatých porastov na voľných plochách, ktoré automobilka bezplatne poskytne vedeckému ústavu, sa využije na produkciu „zelenej energie“. Ide o pilotný projekt na Slovensku aj v rámci skupiny PSA Peugeot Citroën.

Voľné plochy v rámci areálu automobilky majú potenciál vyprodukovať ročne až 1.000 ton biomasy, z ktorej sa v bioplynovej stanici získa viac ako 200 MWh elektrickej energie a 220 MWh tepla. Zároveň vypestované trávnaté porasty dokážu viazať oxid uhličitý v objeme viac ako 60 ton ročne.

Takéto využitie pôdy bude mať aj pozitívne environmentálne dopady na životné prostredie, najmä na zníženie prašnosti a erózie v areáli, na udržiavanie vody a oxidu uhličitého v pôde. Kooperácia predstavuje aj príspevok automobilového závodu k rozvoju a využívaniu obnoviteľných zdrojov energie. Trnavská automobilka takto praktickým spôsobom napĺňa stratégiu trvalo udržateľného rozvoja a prispieva k rozvoja vedy a výskumu na Slovensku.

Koniec projektu je naplánovaný na rok 2017. „Počas piatich rokov získa CVRV dostatok skúsenosti s využitím trávnatých porastov na produkciu bioplynu tak, aby výsledky výskumu mohli byť široko aplikované. Energetický potenciál využitia biomasy je na Slovensku obrovský a našou snahou je preto inšpirovať aj ostatných k podpore a rozvoju využívania obnoviteľných zdrojov energie“, uviedol Ladislav Halász z oddelenia ochrany životného prostredia PSA Peugeot Citroën Slovakia.

Nespochybniteľnou pridanou hodnotou vozidiel z trnavskej automobilky je ich výroba s minimálnymi dopadmi na životné prostredie. Produkcia odpadov v pomere na jedno vyrobené vozidlo sa v roku 2012 znížila o 6%. Objem emisií prchavých organických látok sa počas uplynulého roka znížil o 5%. Spotreba elektrickej energie na jedno vyrobené vozidlo sa v roku 2012 medziročne znížila až o takmer 17% a spotreba vody o 8 %.

Vo všetkých týchto ukazovateľoch je trnavská automobilka suverénne najlepšou na Slovensku. Dosahuje hodnoty, ktoré zodpovedajú požiadavkám najlepších dostupných technológií (BAT). Mimoriadnym výsledkom tohto roku je skutočnosť, že žiaden odpad vyprodukovaný pri výrobe automobilov, alebo v administratíve nie je vyvážaný na skládku odpadov. Objem odpadov vyvážaných na skládku je sa v prípade trnavskej automobily rovná nule.