facebook

PSA Peugeot Citroën Slovakia: žiadny odpad na skládku

Trnava, 10. 9. 2012

 Trnavská automobilka PSA Peugeot Citroën Slovakia na nakladanie s odpadmi nevyužíva zneškodňovanie na skládkach, nepotrebuje ich.  Tento ambiciózny cieľ, ktorý si závod stanovil ešte pred dvoma rokmi sa podaril dosiahnuť aj vďaka zavedeniu potrebných opatrení ako napr. zapojenie všetkých zamestnancov do triedenia odpadu, kompostovanie biologického odpadu alebo materiálne a energetické zhodnocovanie odpadu a kalov z lakovne.  Automobilka výrazne prispela k ochrane životného prostredia. 

Zhodnocovanie odpadu by však nebolo možné bez zapojenia každého jedného pracovníka. „Od založenia automobilky sú naši zamestnanci aktívne angažovaní v ochrane životného prostredia. Vedia, že odpad môže byť znovu premenený na energiu alebo ďalej spracovaný ako surovinový materiál pre výrobu ďalších produktov,“ uviedol Ladislav Halász z oddelenia ochrany životného prostredia PSA Slovakia. 

Trnavská automobilka taktiež kontinuálne pracuje na znižovaní spotreby  energií vo výrobnom procese. V roku 2011 vďaka aplikácii úsporných opatrení sa podarilo ušetriť až 3 700 MWh, čo predstavuje približne ročnú spotrebu 400 domácností. Vedenie podniku sa rozhodlo zaviesť systém manažmentu hospodárenia s energiami v zmysle medzinárodnej normy ISO 50 001, ktorého certifikácia je stanovená na začiatok roka 2013. 

Minimalizácia negatívnych dopadov v procese výroby na životné prostredie je jednou z priorít automobilky PSA Peugeot Citroën Slovakia. Závod vlastní certifikát environmentálneho manažmentu ISO 14 001, ktorý každoročne obhajuje pred nezávislými audítormi. V minulom roku PSA v Trnave získala cenu „Zlatého mravca“ za efektívne odpadové hospodárstvo a v roku 2010 národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR. Trnavská automobilka je prvým automobilovým závodom na Slovensku, ktorý rozbehol sériovú výrobu vozidiel s emisiami nižšími ako 100 g CO2/km. 

PSA Slovakia sa aj týmto spôsobom výrazne podieľa na politike ochrany životného prostredia koncernu, ktorý je európskym lídrom v produkcii ekologických vozidiel.