facebook

Vzdelávanie

 

Pre každého nového zamestnanca, ktorý nastúpi do spoločnosti Groupe PSA Slovakia vypracujeme individuálny plán zaškolenia. Cieľom tohto plánu je pripraviť čo najlepšie zamestnanca, aby získal kompetencie nevyhnutné na výkon svojej pracovnej pozície. Tento adaptačný vzdelávací program obsahuje vstupné základné školenia z oblasti kvality, bezpečnosti, prípadne manažmentu, jazykové kurzy či školenia z príslušnej technickej oblasti.

Po úvodnom zaškolení zamestnanec pokračuje ďalej v profesionálnom alebo osobnostnom rozvoji, ktorý je nadefinovaný v rámci hodnotiaceho pohovoru.
 Groupe PSA Slovakia investovala do nákupu školení v roku 2011 celkom 333 000 eur. Za uvedené obdobie zamestnanci absolvovali viac ako 124 000 osobohodín v rámci základných školení, jazykového a technického vzdelávania.

Spolupráca so školami

Spoločnosť Groupe PSA Slovakia už od svojho príchodu na Slovensko začala úzku spoluprácu so školami:

PSA kariéra

Projekt „Kampus povolaní“

Do projektu Kampus povolaní, ktorý je zameraný na odborné vzdelávanie dospelých, boli zapojené aj tri stredné školy (Stredná priemyselná škola strojnícka Bratislava, Stredná priemyselná škola Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná Trnava) a Strojnícka Fakulta Slovenskej technickej univerzity.

V rámci projektu vybudovala skupina Groupe PSA štyri vzdelávacie strediská zamerané na ďalšie odborné vzdelávanie dospelých. Automobilka investovala do technického vybavenia stredísk 3,4 milióna eur.

Projekt, ktorý je na Slovensku jedinečný, pozostával z dvoch etáp. V tej prvej sa školili zamestnanci spoločnosti a pedagógovia z vybraných škôl. Od 1. januára 2008 sa projekt Kampus povolaní pretransformoval na Koordinačné centrum odborného vzdelávania a otvoril sa pre žiakov a študentov partnerských škôl, ako aj pre iné priemyselné podniky, ktoré tu môžu školiť svojich zamestnancov.

Projekt "Nový učebný odbor mechanik-špecialista automobilovej výroby"

Cieľom projektu bolo v spolupráci s Ministerstvom školstva SR, Štátnym inštitútom odborného vzdelávania, spoločnosťami KIA MOTORS a VW vytvoriť nový učebný odbor, ktorého absolventi nájdu široké uplatnenie v automobilovom priemysle.
 Pilotnou školou nového učebného odboru je v Trnavskom kraji Stredná odborná škola automobilová v Trnave.

Prax žiakov stredných odborných škôl

Cieľom je rozvíjať spoluprácu medzi SOŠ a Groupe PSA Slovakia.

V súčasnosti pripravujeme žiakov SPŠ dopravnej v Trnave, učebného odboru logistika a prevádzka dopravy formou praktickej stáže.

Cieľom praktickej stáže je vysvetliť žiakom princípy fungovania výrobného závodu skupiny Groupe PSA Slovakia. Stáž je postavená na prezentácii výrobného systému s prepojením na praktické ukážky priamo v teréne, pod dohľadom odborníkov za danú oblasť.

Darovanie vozidiel

Spoločnosť PSA Peugeot Citroën Slovakia podporila a podporuje rozvoj praktického vyučovania na stredných odborných školách, stredných priemyselných školách a univerzitách formou darovania vozidiel na školiace účely. K dnešnému dňu spoločnosť darovala 46 vozidiel, z ktorých podstatnú časť tvorili modely Peugeot 207, Citroën C4 Peugeot 208 a  Citroën C3 .

Iné formy spolupráce

Spoločnosť Groupe PSA Slovakia realizuje viaceré aktivity, ktoré podporujú nábor žiakov základných škôl na stredné odborné školy a stredné priemyselné školy propagáciou profilov profesií a možností zamestnania sa v našej spoločnosti.

Rovnako spolupracuje aj s vysokými školami a to:

  • v oblasti vypracovávania diplomových prác
  • poskytovaním brigád pre študentov
  • pripomienkovaním nových študijných programov zameraných na automobilový priemysel
  • spoluprácou v oblasti náboru (Kariérové dni)

PSA kariéra