facebook

Nevýrobné oddelenia

 

PSA kariéra

Naši zamestnanci sa môžu uplatniť na nasledovných nevýrobných oddeleniach:

CMON

Oddelenie CMON zabezpečuje technickú prípravu výrobných procesov na montáži. Do tohto zabezpečenia spadá príprava pracovných postupov, výber, objednávanie a distribúcia pracovného náradia a zariadení, ako aj garantovanie opakovateľnosti procesov, ktoré slúžia na sprevádzkovanie vyrábaných vozidiel. Činnosť je vykonávaná v rozsahu celej montáže a zahŕňa nielen výrobu, ale aj kontrolu kvality konečného produktu.

PVS

Úlohou oddelenia PVS je riadiť modifikácie produktu a procesu a reaktivitu kvality. Zabezpečuje úlohy dôležité pre dosahovanie stanovených cieľov v oblasti kvality, nákladov a spustenia modifikácii produktu a procesu.

Informačné systémy - DSIN

Úsek informačných a komunikačných systémov DSIN pôsobí vo všetkých sektoroch aktivít spoločnosti PSA Peugeot Citroën Slovakia v oblasti návrhu, vývoja, nasadzovania, využívania a podpory info-komunikačných systémov a služieb. Zodpovedá za bezproblémový chod aplikácií riadiacich výrobný tok, podporných aplikácií, dátových, telefónnych a rádiových sietí, priemyselných a kancelárskych koncových zariadení.

Finančné oddelenie - DCOA

Oblasť financií zahŕňa široké spektrum aktivít od kontroly ekonomického riadenia priemyselnej a obchodnej činnosti až po analytické a všeobecné účtovníctvo. Ponúka možnosť uplatnenia sa v oblastiach bankovníctva, finančných štúdií, vedenia pokladne, auditov, organizácii a kontrole riadenia.
Úlohou úseku financií, kontroly a výkonnosti je riadenie a garantovanie ekonomickej výkonnosti ako aj riadenie financovania spoločnosti PSA Peugeot Citroën.

Nákup - DA

Oddelenie nákupu v úzkom spojení s inými prevádzkami zodpovedá za zabezpečenie, nákup a realizáciu dodávok požadovaných dielcov a automobilových kompotentov, služieb a komodít s cieľom uspokojiť potreby spoločnosti z hľadiska kvality, ceny a dodacích lehôt. Oddelenie centrálneho aj lokálneho nákupu je zodpovedné za výber dodávateľov a realizáciu dodávok.

Ľudské zdroje - RSH

Úlohou oddelenia ľudských zdrojov je zabezpečovať všetky aktivity súvisiace s interným a externým náborom zamestnancov, so vzdelávaním zamestnancov a s riadením ich kariérneho rastu, so zabezpečovaním a vedením komplexnej mzdovej, personálnej a pracovno-právnej agendy. Súčasťou oddelenia ľudských zdrojov je aj oddelenie sociálnych vzťahov, všeobecnej bezpečnosti, BOZP a PO.