facebook

Koncentračné hodnoty znečisťujúcich látok v odpadovej vode z Biologickej čistiarne odpadových vôd PCA Slovakia s.r.o.

NázovUkazovateľJednotkaLimitná hodnota *201420152016
  pH   6-9 7,89 7,83 7.9
Chemická spotreba kyslíka CHSKCr (mg/l) 170 64,58 70,65 60.37
Biologická spotreba kyslíka BSK5 (mg/l) 30 10,25 8,33 8.25
Nerozpustné látky NL (mg/l) 30 6,42 6,08 6.15
Amoniakálny dusík NH4-N (mg/l) 20 <0,04 0,06

0

Dusík celkový N t (mg/l) 25 21,04 20,76 19.13
Fosfor celkový P t (mg/l) 3 0,55 0,59 0.58
Fluoridy F (mg/l) 15 3,50 2,98 3.99
Zinok Zn (mg/l) 2 0,07 0,09 0.07
Kadmium Cd** (mg/l) 0,2 <0,00046 <0,00046 0
Olovo Pb** (mg/l) 0,5 <0,002 <0,002 0
Nikel Ni (mg/l) 0,5 0,15 0,15 0.17
Železo Fe (mg/l) 3 0,01 0,02 0.02
Mangán Mn (mg/l) 0,4 <0,016 <0,016 0.01
Chróm celkový Crtotal** (mg/l) 0,5 <0,0042 <0,0042 0
Chróm šesťmocný Cr6+** (mg/l) 0,1 <0,02 <0,02 0
Meď Cu** (mg/l) 0,5 <0,0125 0,01 0
Nepolárne extrahovateľné látky NEL (mg/l) 3 0,20 0,01 0.06
Hliník Al (mg/l) 3 0,16 0,14 0.08
Halogénové organické zlúčeniny AOX** (mg/l) 2 0,09 0,10 0.06
Bárium Ba** (mg/l) 2 0,07 0,08 0.04
Ekotoxicita TOX lim** % účinku 30 <30 <30 <20
Prietok Prietok m3 478880 147 421 163 099 155669

* Limitná hodnota v zmysle rozhodnutia OÚŽP č. G2007/01689/ŠVS/Ba

**V zmysle rozhodnutia OÚŽP č. G2007/01689/ŠVS/Ba sú tieto parametre sledované minimálne 1x za 6 mesiacov