facebook

Informácie zverejňované v zmysle zákona

Vedenie spoločnosti prijalo environmentálne záväzky, ktoré majú viesť k minimalizácii vplyvov výroby na životné prostredie.

Opakované oprávnené merania sú vykonávané v stanovených legislatívnych termínoch. Výsledky potvrdili dodržanie emisných limitov všetkých doteraz meraných zdrojov znečistenia.

Životné prostredie

Aktuálne ciele na rok 2019:

  • v oblasti vodného hospodárstva spotrebovať menej ako 0,86 m3 vody na vyrobený automobil
  • v oblasti odpadového hospodárstva produkovať menej ako 12,5 kg odpadov na vyrobený automobil
  • v oblasti emisií vypúšťať do ovzdušia menej ako 20 g/m2 emisií VOC